NCBFAA 教育学院致力于为 NCBFAA 成员和更大的贸易社区提供国际贸易、供应链管理、全球物流、报关、出口交易、运输、相关政府监管等领域的教育机会。在为这些部门提供服务的企业中管理或推进职业道路所必需的知识。 

 

                      
 

      
 


NEI脸书  NEI推特  NEI社交媒体  NEI社交媒体  NEI社交媒体