NCBFAA 教育学院致力于在国际贸易、供应链管理、全球物流、海关经纪、出口交易、运输、伴随的政府监管等领域为 NCBFAA 的成员和更大的贸易社区提供教育机会在为这些部门提供服务的企业中管理或推进职业道路所需的知识。 

 

                      
 

      
 


内伊脸书  内推特  NEI 社交媒体  NEI 社交媒体  NEI 社交媒体